DNVGL.com

Kurz Vedúci/externý audítor SMBOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018 - CQI and IRCA

Corporate Responsibility

Kurz je registrovaný riadiacim orgánom IRCA (Medzinárodný register certifikovaných audítorov) a spĺňa časť kvalifikačných požiadaviek pre tých, ktorí sa usilujú o registráciu ako vedúci audítori podľa tejto schémy.

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci audítor ISO 45001:2018 ukončeného písomnou skúškou, splnia účastníci kurzu náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, potrebnú na plánovanie a vedenie auditu nezávislou treťou stranou, a tým i jedno z kritérií kvalifikačných predpokladov pre registráciu v IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (t.j. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľa) a tretej strany podľa normy ISO 45001:2018 tým, že sa podrobne oboznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi na vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a schopností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkám normy ISO 45001:2018
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou 
 • Procesný prístup k vykonávaniu auditu
 • Plánovanie auditu 
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti
 • Preskúmanie vyhodnocovania a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti
 • Identifikácia rizík a súvisiacich právnych požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov systému riadenia
 • Riadenie strát prostredníctvom efektívneho systému riadenia rizík 
 • Príčiny, následky, riadenie strát
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti 
 • Systém plánovania inšpekcií
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonávania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Záverečná písomná skúška

Kurz je určený:

Pre všetkých potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázania odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou.

Trvanie kurzu:

5 dni 

Cena kurzu:

1100,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci audítor ISO 45001:2018 ukončeného písomnou skúškou, splnia účastníci kurzu náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, potrebnú na plánovanie a vedenie auditu nezávislou treťou stranou, a tým i jedno z kritérií kvalifikačných predpokladov pre registráciu v IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (t.j. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľa) a tretej strany podľa normy ISO 45001:2018 tým, že sa podrobne oboznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi na vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a schopností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkám normy ISO 45001:2018
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou 
 • Procesný prístup k vykonávaniu auditu
 • Plánovanie auditu 
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti
 • Preskúmanie vyhodnocovania a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti
 • Identifikácia rizík a súvisiacich právnych požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov systému riadenia
 • Riadenie strát prostredníctvom efektívneho systému riadenia rizík 
 • Príčiny, následky, riadenie strát
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti 
 • Systém plánovania inšpekcií
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonávania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Záverečná písomná skúška

Kurz je určený:

Pre všetkých potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázania odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou.

Trvanie kurzu:

5 dni 

Cena kurzu:

1100,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť. 

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.

DNV GL Aktuálny plán kurzov na rok 2020

Informácia o spracovaní osobných údajov účastníkov IRCA kurzov