DNVGL.com

Kurz Vedúci/externý audítor SMBOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018

Kurz je registrovaný riadiacim orgánom IRCA (Medzinárodný register certifikovaných audítorov) a spĺňa časť kvalifikačných požiadaviek pre tých, ktorí sa usilujú o registráciu ako vedúci audítori podľa tejto schémy.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Corporate Responsibility

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  5 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  1100,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

 • Termín konania:
  Pridať do kalendára 2019/09/23 09:00 2019/09/23 18:00 Kurz Vedúci/externý audítor SMBOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018 Kurz je registrovaný riadiacim orgánom IRCA (Medzinárodný register certifikovaných audítorov) a spĺňa časť kvalifikačných požiadaviek pre tých, ktorí sa usilujú o registráciu ako vedúci audítori podľa tejto schémy.
  https://www.dnvgl.sk/training/kurz-veduci-externy-auditor-smbozp-podla-poziadaviek-iso-45001-2018-77226
  Toto pridá školenie do Vášho kalendára, nezabudnite sa zaregistrovať na tento školnie
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
23.-27.9.2019
Miesto konania
Trenčianske Teplice

Úspešným absolvovaním kurzu Vedúci audítor ISO 45001:2018 ukončeného písomnou skúškou, splnia účastníci kurzu náročné odborné požiadavky na kvalifikáciu, potrebnú na plánovanie a vedenie auditu nezávislou treťou stranou, a tým i jedno z kritérií kvalifikačných predpokladov pre registráciu v IRCA.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (t.j. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľa) a tretej strany podľa normy ISO 45001:2018 tým, že sa podrobne oboznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi na vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a schopností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu:

 • Porozumenie požiadavkám normy ISO 45001:2018
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou 
 • Procesný prístup k vykonávaniu auditu
 • Plánovanie auditu 
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti
 • Preskúmanie vyhodnocovania a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti
 • Identifikácia rizík a súvisiacich právnych požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov systému riadenia
 • Riadenie strát prostredníctvom efektívneho systému riadenia rizík 
 • Príčiny, následky, riadenie strát
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti 
 • Systém plánovania inšpekcií
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonávania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Záverečná písomná skúška

Kurz je určený:

Pre všetkých potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázania odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou.

Trvanie kurzu:

5 dni 

Cena kurzu:

1100,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.