DNVGL.com

Kurz Vedúci/externý audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 27001:2013

Kurz je registrovaný riadiacim orgánom IRCA (Medzinárodný register certifikovaných auditorov) a spĺňa časť kvalifikačných požiadaviek pre tých, ktorí sa usilujú o registráciu ako vedúci audítori podľa tejto schémy.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

Cieľ kurzu:

Tento intenzívny 5-dňový kurz pripravuje účastníkov na to, akým spôsobom vykonávať audity pre certifikačné orgány a napomáhať registračnému procesu podľa ISO 27001:2013. Cvičenia a prednášky o auditovaní sú založené na norme ISO 19011:2002 (návod na auditovanie manažéskych systémov pre kvalitu a environment). Účastníci tiež získajú vedomosti a zručnosti nevyhnutné k tomu, aby boli spôsobilí poskytnúť praktickú pomoc a informácie ostatným jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa snažia o dosiahnutie súladu s touto normou.

Obsah kurzu:

 • Čo je informačná bezpečnosť
 • Dôležitosť informačnej bezpečnosti
 • Výklad požiadaviek normy ISO 27001:2013
 • Prehľad o hrozbách a zraniteľnostiach informačnej bezpečnosti
 • Manažérstvo rizík informačnej bezpečnosti
 • Výber riadenia informačnej bezpečnosti
 • Ako vybudovať manažérsky systém informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Techniky auditovania ISO 27001:2013
 • Riadenie a vedenie auditného tímu pri audite ISO 27001:2013
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu, riešenie nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie správy z auditu
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pracovníkom bezpečnosti IT systémov, IT manažérom, audítorom alebo poradcom zavádzajúcim systém informačnej bezpečnosti.

Trvanie kurzu:

5 dní 

Cena kurzu:

1200,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu. 

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.  

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.


V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.