DNVGL.com

Kurz Interný audítor podľa normy ISO 45001:2018

Tento kurz Vám poskytne prehľad o procese auditovania a o tom, ako realizovať jeho skutočný potenciál. Vychádzajúc z požiadaviek normy ISO 45001:2018 a normy ISO 19011 (Medzinárodná norma na auditovanie), sa zaoberá výkonnosťou auditu s pridanou hodnotou.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Training Classroom

Training Information

 • Trvanie kurzu:

  2 dni

 • Informácie pre záujemcov:

  340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

Termíny kurzov

Dátum
Miesto konania
Dátum
4.-5.3.2019
Miesto konania
Púchov

Cieľ kurzu:

 • Poskytnúť pochopenie princípov a prínosov Manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len SMS)
 • Uľahčiť identifikáciu procesov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii
 • Poskytnúť pochopenie prínosov ISO 45001 a SMS auditu
 • Zabezpečiť správne používanie akceptovaných auditných postupov
 • Oboznámiť účastníkov kurzu so zručnosťami potrebnými na plánovanie a výkon auditov SMS
 • Uľahčiť auditovanie a reporting s vyššou pridanou hodnotou (pre zvýšenie výkonnosti SMS)


Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek novej normy ISO 45001 v porovnaní s OHSAS 18001: 2007
 • Nové články normy a podstatné zmeny vyplývajúce z HLS a zmien špecifických pre BOZP
 • Systémy manažérstva a potreba auditov
 • Stručný prehľad cieľov, štruktúry a použitia ISO 45001
 • Vytvorenie programu interných auditov SMS
 • Výber a školenie interných audítorov
 • Plánovanie, príprava, výkon a reporting interných auditov SMS
 • Overenie nápravných opatrení
 • Riešenie problematických situácií počas auditu
 • Cvičenia
 • Záverečný test

Odporúčame účastníkom, aby mali nadobudnuté aspoň tieto znalosti:

 • Porozumenie cyklu Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 • Základné znalosti o konceptoch systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Pochopenie bežne používaných termínov a definícií systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako sú uvedené v OHSAS 18001
 • Pochopenie požiadaviek OHSAS 18001

 

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.


Trvanie kurzu: 

2 dni


Cena kurzu: 

340,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.


Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.                                             

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.