DNVGL.com

Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa požiadaviek ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007

Interné audity integrovaného systému manažérstva predstavujú najúčelnejšiu formu vykonávania interných auditov, a prispievajú ku komplexnému zvyšovaniu efektívnosti systému manažérstva firmy.

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či je celý systém manažérstva v súlade s požiadavkamii normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia kvality vo firme.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007
 • pochopia prínosy integrovaného systému manažérstva
 • oboznámia sa s legislatívou životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia
 • získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.
Obsah kurzu:
 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
 • vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky 
 • základné princípy systému manažérstva životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zásady integrácie celého systému
 • výklad integrovaných požiadaviek
 • legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia
 • účel vykonávania interných auditov 
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu vykonávania interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu 
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a prínos interného audítora
 • schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu 
 • riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Trvanie kurzu: 

3 dni

Cena kurzu: 

425,- € bez DPH. Klienti DNV GL majú 10% zľavu.

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, obed aj občerstvenie počas kurzu.

Termín konania kurzu:

Všetky aktuálne termíny nájdete v priloženom pláne kurzov v dolnej časti stránky.

Ak by ste chceli preškoliť viacerých Vašich zamestnancov, radi Vám pripravíme uzatvorený kurz v priestoroch Vašej spoločnosti za výhodnú cenu.

V prípade záujmu o účasť na tomto kurze vyplňte prosím prihlášku uvedenú v dolnej časti stránky.