DNVGL.com

Kurz Interný audítor IATF16949:2016

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Technická špecifikácia IATF 16949:2016 zjednocuje celosvetové požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (členovia IATF).

Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov. Interný audítor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a tiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a pochopia jej vzťah k norme ISO 9001:2015
 • sa naučia sa používať procesný prístup pri auditování v automobilovom priemysle
 • získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a pripravia sa na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9001:20015 a IATF 16949 a vysvetlenie vzťahu medzi oboma normami
 • výklad požiadaviek IATF 16949 a terminológie
 • účel vykonávania interných auditov
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu realizácie interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a prínos interného audítora
 • skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých účastníkov, ktorí chcú získať alebo zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov. Interný audítor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a tiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že:

 • sa podrobne zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a pochopia jej vzťah k norme ISO 9001:2015
 • sa naučia sa používať procesný prístup pri auditování v automobilovom priemysle
 • získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu
 • pochopia psychologické aspekty auditu a pripravia sa na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9001:20015 a IATF 16949 a vysvetlenie vzťahu medzi oboma normami
 • výklad požiadaviek IATF 16949 a terminológie
 • účel vykonávania interných auditov
 • plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • výklad postupu realizácie interného auditu
 • zistenia z auditu
 • dokumentácia výsledkov auditu
 • vypracovanie správy z auditu
 • riešenie nezhôd
 • úloha a prínos interného audítora
 • skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • psychologické aspekty auditu
 • riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých účastníkov, ktorí chcú získať alebo zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

DNV GL Aktuálny plán kurzov na rok 2020