DNVGL.com

ISO 20000

ISO 20000 1134x300

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

​Certifikát ISO 20000 certifikát preukazuje, že Váš systém riadenia IT služieb bol certifikovaný podľa normy najlepších postupov a uznaný zhodným s touto normou.


Certifikát ISO 20000 certifikát preukazuje, že váš systém riadenia IT služieb bol certifikovaný podľa normy najlepších postupov a uznaný zhodným s touto normou. Norma je určená pre organizácie, ktoré poskytujú riadenie IT služieb, ako je podpora infraštruktúry a aplikácií, a to ako pre externé dodávky klientom, tak aj pre vnútorné IT skupiny.

Čo je norma ISO 20000?
Norma ISO 20000-1 bola vytvorená Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a je normou používanou pre certifikačné účely. Nahradila normu BS 15000 a poskytuje medzinárodne prijatý štandard pre systém riadenia IT služieb. Na základe obsahu BS 15000 bola zmenená štruktúra materiálu tak, aby bol v súlade s ďalšími medzinárodnými normami.

Norma tiež čerpá z iných noriem a je dobre podporovaná ďalšími verejnými dokumentmi, vrátane sesterskej normy ISO / IEC 20000-2 "Praktický kódex riadenia IT služieb" a široko prijímaného návodu v IT infraštruktúre (ITIL ®), ktoré vychádzajú z verejného aj súkromného sektora. 
Norma ISO 20000 zavádza komplexný prístup k riadeniu IT služieb a definuje súbor procesov potrebných na poskytovanie efektívnych služieb. Tie sa pohybujú od základných procesov súvisiacich s riadením konfigurácie a riadením zmien až po procesy týkajúce sa riadenia incidentov a problémov.  Táto norma zavádza procesný prístup k tvorbe, zavádzaniu, realizácii, monitorovaniu, preskúmaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu systému riadenia IT služieb v organizácii.

Prepojenie s inými normami systému riadenia
Norma ISO 20000 je v súlade s ostatnými systémami riadenia a podporuje jednotnú a priamočiaru implementáciu a realizáciu so súvisiacimi normami riadenia. Výsledok je:

  • Harmonizácia s normami systému riadenia, ako sú ISO 9001 a ISO 27001
  • Dôraz na neustály proces zlepšovania Vášho systému riadenia IT služieb
  • Objasnenie minimálnych požiadaviek na plány, dokumentáciu a záznamy
  • Efektívne využitie pomocou aplikácie procesného modelu PDCA (Plan, Do, Check, Act)

Ako postupovať ďalej?
Pre certifikáciu treťou stranou, je potrebné implementovať efektívny systém riadenia IT služieb v súlade s požiadavkami tejto normy.

DNV GL Business Assurance je akreditovanou treťou stranou, certifikačným orgánom. Zabezpečujeme zodpovedajúce školenia a certifikačné služby v oblasti IT servis manažmentu.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii. 

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: