DNVGL.com

ISCC - Certifikácia trvalo udržateľnej bioenergie

ISCC Biofuel

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Poskytujeme certifikáciu trvalo udržateľných biopalív podľa certifikačnej schémy ISCC (International Sustainability Carbon Certification).

​Globálne emisie skleníkových plynov sú vyššie než naša planéta môže zvládnuť. V reakcii na to, sa výroba a dopyt po biomase a biopalivách zvyšuje. Budúce dodávky energie sú závislé na trvalo udržateľnej výrobe biopalív; ich dodávateľské reťazce sú komplexné a majú rad vplyvov na životné prostredie. Certifikácia je efektívnym prostriedkom pre preukázanie trvalej udržateľnosti biopalív a produktov z biomasy v priebehu celého dodávateľského reťazca. Sme držiteľom globálnej akreditácie pre schému ISCC.

ISCC sa zameriava na znižovanie skleníkových plynov v celom reťazci, trvalo udržateľné využívanie pôdy, ochranu prirodzených biotopov a sociálnu udržateľnosť výroby vstupných surovín. Na základe smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie (Renewable Energy Directive - RED), ISCC vyžaduje minimálne 35% úsporu emisií skleníkových plynov (stúpa na 50% v januári 2017 a na 60% v januári 2018; t.j. pre zariadenia, v ktorých produkcia začína od roku 2017 a neskôr). Výroby surovín (plantáže) takisto musia byť v súlade so šiestimi princípmi. 

Audit ISCC sa zameria na tieto témy:
• ochrana (biodiverzita a ekosystémové služby) a pozemok s vysokým obsahom uhlíka
• pôda, voda a ovzdušie a uplatňovanie správnej poľnohospodárskej praxe
• pracovné podmienky
• človek, práca a práva na užívanie pozemkov. Zodpovedné vzťahy s komunitou.
• zákonnosť
• dobrá manažérska prax
• emisie skleníkových plynov

Prečo sa certifikovať podľa certifikačného systému ISCC?

Obnoviteľná energia je v globálnom záujme a je významná v úsilí o zníženie emisií skleníkových plynov v celosvetovom meradle, aby sa znížilo a zvrátilo globálne otepľovanie. Regulačné požiadavky a hráči na trhu stále viac požadujú, aby poskytovatelia preukázali zodpovednú a trvalo udržateľnú výrobu biomasy a biopalív, v celom dodávateľskom reťazci.

Prínosy certifikácie trvalo udržateľných biopalív:

• uistenie vašich zákazníkov, že vaše výrobky sú vyrábané zodpovedne
• preukázanie zhody s regulačnými požiadavkami vášho regiónu
• preukázanie zhody so smernicou EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie (Renewable Energy Directive – RED

• certifikácia Vám umožní dôveryhodne komunikovať na trhu, pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť vašich produktov z biomasy / biopalív.

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o daných normách, certifikačných systémoch a zístíte , ako Vás môžeme podporiť na vašej cestek certifikácii. 

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: