DNVGL.com

GAP analýza - efektívny nástroj pre zabezpečenie prechodu na nové revízie noriem 2015

ISO 14001

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

V roku 2015 vyšli nové revízie noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Zmeny v daných normách výrazne zasahujú do existujúcich systémov manažérstva. V tejto súvislosti sme na základe našich skúseností vytvorili novú službu - GAP analýzu, ktorá Vám pomôže sústrediť sa na správnu cestu smerom k získaniu, alebo udržaniu certifikácie podľa revidovaných noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

V súlade s IAF transition guidance (IAF - International Accreditation Forum) je odporúčaná séria krokov  pre optimálne zabezpečenie prechodu na revidované verzie noriem ISO 9001 a ISO 14001.

Vykonanie tzv. GAP analýzy  zo strany certifikačnej spoločnosti je výrazne odporúčané, nakoľko významnou mierou eliminuje riziko zlyhania auditu na prechod na nové normy tzv. „transition audit“  a zároveň je efektívnou  substitúciou povinných auditodní naviac pre vykonanie transition auditu.

GAP analýza  poskytne detailné informácie o stave  zhody s požiadavkami revidovaných noriem.   Výsledky tejto analýzy umožnia organizácii pochopiť, v ktorých častiach systém vyhovuje požiadavkám nových noriem,  prípadne kde je nevyhnutná korekcia, a aké nápravné opatrenia je nutné prijať, aby organizácia dosiahla súlad a bola pripravená na samotný audit podľa revidovaných noriem.

GAP analýza je vykonávaná  zo strany kvalifikovaných audítorov DNV GL, ktorí úspešne absolvovali školenia a kompetenčné testy pre nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Formou vzorkovania a s použitím špeciálneho checklistu je preverovaný celý systém manažérstva  so špeciálnym zameraním sa na nové resp. revidované požiadavky oproti predchádzajúcim vydaniam noriem.  Synergickým efektom GAP analýzy je identifikácia slabých miest systému ako aj rizík a príležitostí, ktoré neboli organizáciou dostatočne identifikované, alebo ich riadenie nie je adekvátne závažnosti rizík.

Aké sú výhody GAP analýzy?

  • podrobná informácia o stave systému manažérstva
  • zistenie úrovne plnenia požiadaviek nových noriem
  • identifikácia rozdielov voči novým alebo zmeneným požiadavkám
  • identifikácia slabých miest v systéme manažérstva
  • prioritizácia zistených odchýlok a nedostatkov
  • informácie pre stanovenie akčného plánu v organizácii
  • informácie pre zabezpečenie zdrojov potrebných na dosiahnutie súladu s normami
  • informácie pre naplánovanie školení zamestnancov
  • zníženie rizika zlyhania pri samotnom audite

Aplikácia GAP analýzy  pred plánovaným certifikačným/periodickým alebo recertifikačným auditom  predstavuje  nielen  riziko riešiaci nástroj, ale tiež aj finančne výhodné riešenie pre organizáciu.  Podľa definovaných pravidel vyplývajúcich z „transition policy“, vykonanie  GAP analýzy nahrádza „transition“ audit, ktorý musí byť vykonaný pred vydaním certifikátov podľa revidovaných noriem a predstavuje špeciálne auditodni naviac k štandardnej dĺžke plánovaného auditu (recertifikácia, periodické audity).

V prípade vykonania GAP analýzy teda organizácia prechádza riadnym plánovaným periodickým, alebo recertifikačným auditom bez navyšovania času kvôli prechodu na nové normy. Zároveň má organizácia dostatok času na prijatie a realizáciu potrebných opatrení vo väzbe na výsledky GAP analýzy.

GAP analýza tak pomáha organizácii sústrediť sa na správnu cestu smerom k získaniu alebo udržaniu certifikácie podľa revidovaných noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Chcete vedieť viac o danej problematike, alebo máte nejaké ďalšie otázky?

Email

Súvisiace články: