DNVGL.com

Ethic Intelligence – Certifikácia protikorupčnej politiky

Ethic Intelligence - anti-corruption

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Predchádzanie korupcii prostredníctvom protikorupčnej politiky znižuje riziká a posilňuje integritu vašej spoločnosti.

Certifikačná schéma protikorupčnej certifikácie ETHIC Intelligence

Všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť čelia riziku korupcie. Predchádzanie korupcii prostredníctvom protikorupčnej politiky znižuje riziká a posilňuje integritu vašej spoločnosti. Certifikovaný protikorupčný program dokazuje, že prijímate potrebné opatrenia, aby sa zabránilo korupcii vo Vašej organizácii a umožňuje Vám vierohodne komunikovať, čo sa týka Vášho protikorupčného úsilia.

V rámci partnerstva s ETHIC Intelligence, DNV GL-Business Assurance vykonáva audity vašej protikorupčnej politiky. Certifikát vystavuje ETHIC Intelligence na základe správy doručenej z auditu.

Prečo certifikovať vašu protikorupčnú politiku?

Transparentné ekonomické transakcie sú kľúčom k boju proti korupcii. Ceritifikovaná protikorupčná politika:

• Dokazuje, že ste prijali potrebné preventívne opatrenia proti korupcii.
• Preukazuje, že ste sa zaviazali k nepretržitej prevencii pred korupciou.
• Overuje, že ste v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi a právnymi predpismi.

• Znižuje riziko finančných sankcií a stratu dobrej povesti.

Ako môžeme pomôcť?

DNV GL - Business Assurance vykonáva certifikačné audity podľa schémy certifikácie ETHIC Intelligence. Postup je nasledovný:

• Vykonáme audit s ohľadom na špecifické požadavky stanovené certifikačnou schémou ETHIC Intelligence.

• Certifikačná komisia ETHIC Intelligence posudzuje správu z auditu.

• Komisia buď schváli alebo odmietne vystavenie certifikátu na základe doložených dokumentov.
• Môžeme sa taktiež podielať na každoročnom sledovaní s cieľom zabezpečiť nepretržitú zhodu s požiadavkami normy.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: