DNVGL.com

EMC CE - Smernica o elektromagnetickej kompatibilite

ElectroMagnetic Compabilty Directive

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Označovanie výrobkov pomocou značky CE zabezpečuje, že výrobky nespôsobujú nadmerné elektromagnetické rušenie.

Elektrické a elektronické výrobky s rizikom spôsobovania elektromagnetického rušenia vo svojom okolí musia byť v súlade s požiadavkami smernice o elektromagnetickej kompatibilite - EMC (2004/108/EC). Smernica EMC vyžaduje konštruovanie výrobkov tak, aby:

• Nespôsobovali nadmerné elektromagnetické rušenie.

• Neboli nevhodne ovplyvnené elektromagnetickým rušením.

 

Takéto rušenie môže byť buď vysielané žiarením alebo vedené elektromagnetické rušenie cez vodiče napájania a vodiče na prenos signálu. Výrobky sú testované v súlade s platnými medzinárodnými normami pre overenie zhody s týmito požiadavkami. Výsledky skúšok spolu s ďalšou technickou dokumentáciou budú tvoriť základ pre deklarovanie zhody so smernicou a umiestňovanie označenia CE na výrobku.

Ako môžeme pomôcť?

Nórskymi úradmi sme vymenovaní notifikovanou osobou pre EMC smernicu a vieme pomôcť pri posudzovaní zhody vášho produktu. Prostredníctvom špecializovaného EMC vybavenia sme schopní ponúknuť kompletný servis EMC.

Máme skúšobné centrum, kde si môžete vyskúšať všetky aspekty vašich výrobkov.

Naše zariadenie ponúka:

• Testovanie na všetky bežne používané EN normy testovacích zariadení:

  o Dve tienené čiastočne bezodrazové miestnosti: DC do 35 GHz

  O Vysielacie systémy: 20 Hz až 26 GHz

  o Vyžarovacie imunitné systémy: 10 kHz až 18 GHz

  O Prechodné imunitné systémy: tlak, príboj a ESD

 

• Poradenstvo:

  o Pomoc výrobcu pri zostavovaní požadovanej dokumentácie pre CE označenie

  o Predbežné testovanie zhody

  o EMC manažment a určenie problémov

  o Hľadanie porúch

  o Školenie personálu, semináre

  o Prax pri inštalácii

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Súvisiace články: