DNVGL.com

Nové revízie noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

ISO 2015 transitions - partner with DNV GL on the transition

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Vážení obchodní partneri,

medzinárodné normy pre systémy manažérstva sú pravidelne a systematicky preskúmavané s cieľom zabezpečenia ich neustálej vhodnosti a aktuálnosti, prípadne identifikovania potreby ich revízie. V posledných rokoch práve normy ISO 9001 a ISO 14001 boli podrobené takémuto preskúmaniu a ich revízia 2015 bude s najväčšou pravdepodobnosťou publikovaná v septembri 2015. Tieto revidované vydania noriem nahradia súčasné platné vydania z roku 2008 (ISO 9001), resp. 2004 (ISO 14001). Cieľom  tohto listu je Vás informovať o podmienkach preklopenia Vášho certifikátu. Publikovanie revidovaných noriem (verzie FDIS pre obe normy nižšie už boli uvoľnené v júli 2015) sa očakáva v nasledovných termínoch:

15.09.2015 - Publikovanie normy ISO 14001:2015

22.09.2015 - Publikovanie normy ISO 9001:2015

Opatrenia pre zabezpečenie prechodu a platnosti existujúcich certifikátov: Prechodné obdobie je stanovené na obdobie 3 rokov od dátumu vydania ISO 9001:2015, resp. ISO 14001:2015. V prechodnom  období budú naďalej platné súčasné certifikáty podľa revízií 2008 resp. 2004. DNV GL môže vystaviť certifikáty podľa nových noriem po oficiálnom získaní akreditácie na revidované normy (štandardný proces pre takéto prípady) a po tzv. “vykonávacom” audite, ktorý bude vykonaný po publikovaní normy/noriem. Zámerom DNV GL je získanie akreditácie po vydaní noriem v čo najkratšom čase, čo je ovplyvnené tiež dostupnosťou a kapacitami akreditačného orgánu.

Niekoľko praktických informácií súvisiacich s preklopením existujúcich certifikátov:


  • Všetky certifikáty vystavené podľa revízie 2008 (ISO 9001) resp. 2004 (ISO 14001) musia byť preklopené na novú normu pred skončením 3-ročného prechodného obdobia.
  • Preklopenie môže byť zrealizované počas ktoréhokoľvek plánovaného auditu v tomto 3-ročnom období, hneď ako bude Vaša organizácia pripravená. Vzhľadom k rozsahu zmien môže byť k plánovanému rozsahu auditu požadovaný čas navyše.
  • Pokiaľ je preklopenie vykonané počas plánovaného periodického auditu, bude platnosť certifikátu rovnaká, ako bola platnosť existujúceho certifikátu podľa revízie 2008, resp. 2004.
  • Pokiaľ bude preklopenie zrealizované počas recertifikačného auditu, platnosť certifikátu bude        3 roky od konca platnosti existujúcich certifikátov podľa revízie 2008, resp. 2004.
  • Platnosť certifikátov ISO 9001:2008 a/alebo ISO 14001:2004 vystavených v prechodnom období (napr. po certifikačnom audite) bude korešpondovať s koncom 3-ročného prechodného obdobia


Odporúčame Vám, aby ste čo najskôr začali sledovať zmeny a zvážili nasledujúce kroky pre zabezpečenie správnej implementácie:

  • Zoznámenie sa s novou normou/normami a identifikovanie rozdielov, ktoré sa musia vyriešiť pre splnenie požiadaviek.
  • Vypracovanie plánu implementácie požiadaviek revidovaných noriem.
  • Poskytnutie vhodných školení a informácií príslušným zamestnancom pre zabezpečenie včasnej a efektívnej implementácie. Na stránkach DNV GL môžete nájsť aktuálne školenia z tejto oblasti www.dnvgl.sk.
  • Aktualizovanie systému manažérstva tak, aby spĺňal požiadavky revidovaných noriem s následným overením efektívnosti implementovaných zmien.

Pre viac informácií o podmienkach preklopenia navštívte prosím naše globálne stránky, kde je k dispozícii pre stiahnutie anglická prezentácia o kľúčových zmenách v porovnaní s vydaním z roku 2008, resp. 2004. Kliknutím na uvedený link si môžete prezentáciu stiahnuť:

https://www.dnvgl.com/Images/HLS%20and%20FDIS%209001_%20FDIS%2014001%20-%20Key%20changes%20and%20transition%20%20(July%202015)_tcm8-12652.pdf

emptyDNV GL Vám môže byť nápomocná pri implementácii, napríklad poskytnutím školení, prípadne hodnotením stavu pripravenosti.   V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zmien a opatrení, neváhajte prosím kontaktovať Vášho vedúceho audítora DNV GL, alebo našu kanceláriu na telefónnom čísle +421 2 444 55 282.

S úctou,  
            Ing. Mária Lichnerová, výkonná riaditeľka DNV GL Business Assurance Slovakia, s.r.o.


Ďalšie informácie o revíziách noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 nájdete na:

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku