DNVGL.com

Manažérske systémy

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku
SHARE:
PRINT:
Management Systems Certification

DNV GL - Business Assurance je jedným z popredných poskytovateľov akreditovaných certifikačných manažérských systémov. V rámci certifikácie manažérskch systémov ponúkame široké portfólio služieb. Prostredníctvom našej metódy "Risk Based Certification" hodnotíme Váš systém, nakoľko je v súlade s medzinárodnými štandardami a akým spôsobom podporuje riadenie Vašich kľúčových procesov.

Road to certification - DNV GL

Certifikačný proces

Certifikácia, alebo registrácia podľa normy je výsledkom úspešného hodnotenia nezávislou treťou stranou.

ISO 14001

GAP analýza - efektívny nástroj pre zabezpečenie prechodu na nové revízie noriem 2015

Nová služba DNV GL, ktorá Vám pomôže sústrediť sa na správnu cestu smerom k získaniu alebo udržaniu certifikácie podľa revidovaných noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

ISO 2015 transitions- Partner with DNV GL

Pohľad audítora na implementáciu nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Skúsenosti s novými normami z pozície nášho audítora.

Partner with DNV GL - Business Assurance

Prečo byť partnerom DNV GL

Ponúkame Vám viac ako len vstupenku na trh.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Risk Based Certification

Náš prístup k certifikácií umožňujúci vybudovať a udržiavať systém, ktorý vyhodnocuje a zmierňuje riziká a pomáha Vám na ceste k rastu a vytváraniu hodnôt.

Quality Management

Kvalita

Systém manažérstva kvality preukazuje Váš záväzok ku kvalite a spokojnosti zákazníkov.

Energy and environmental certification

Životné prostredie

Systém environmentálneho manažérstva ukazuje aktívnu snahu riešiť dopady vašej činnosti na životné prostredie.

ISO 50001

Energetický manažment

Efektívnejšie využívanie energie, znižovanie emisií a zlepšenie vašej povesti medzi zákazníkmi, úradmi a partnermi.

OHSAS 18001

Bezpečnosť

Certifikovaný systém BOZP – dôkaz vašej snahy o zlepšenie a efektívne riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

Social Accountability

Spoločenská zodpovednosť

Zabezpečenie etickej výroby a ochrany práv zamestnancov.

ISO 27001 - certification by DNV GL

Informačná bezpečnosť

Systém riadenia bezpečnosti informácií preukazuje záväzok k ochrane informácií a súlad s právnymi predpismi.

ISO 22301 - Business Continuity Management

Business Continuity Management

Zabezpečenie kontinuity vašich činností aj v prípade nepredvídaných udalostí.

Supply Chain Security

Bezpečnosť dodávateľského reťazca

Bezpečnosť od A po Z.

SERVICE
Food and beverage

Potravinársky priemysel

Zaistenie excelentnosti v oblasti kvality a bezpečnosti potravín.

Supply Chain Management

Supply Chain Management

Identifikujte riziká a získajte kontrolu nad svojím hodnotovým reťazcom.

Find a valid certificate

Vyhľadať platný certifikát

Databáza platných certifikátov systémov manažérstva vydaných našou spoločnosťou.